Bestandsconventies

Bij de naamgeving van de afbeeldingsbestanden wordt gebruik gemaakt van conventies. De standaard naam van een bestand is gebaseerd op de naam van de persoon, op voorwaarde dat de naam uitsluitend correcte tekens bevat. Als de naam van een persoon onjuiste tekens bevat kan de standaard bestandsnaam niet bepaald worden. Ook de namen van ouders en partners spelen een rol, want deze bepalen de naam van de map waarin het bestand hoort te staan.

Zie pagina Naam voor informatie over correcte namen.

In menu Materiaal zijn functies beschikbaar ter ondersteuning van de bestandsconventies:


Voor de geselecteerde persoon kan een tabel worden opgevraagd met bestandsnamen die "volgens conventie" zijn.

In dit overzicht is de getoonde map altijd relatief ten opzichte van de basismap.
De bovenste regel in de tabel toont de naam van het bestand voor de afbeelding bij de persoon, de overige regels hebben betrekking op afbeeldingen bij gebeurtenissen en feiten.

Indien verschillende kinderen in een gezin precies dezelfde voornaam hebben wordt het geboortejaar in de bestandsnaam verwerkt. Dit is noodzakelijk omdat bestandsnamen uniek moeten zijn.

  • Jan Jaap de Groot 1714 doop.html
  • Jan Jaap de Groot 1714 overlijden.html
  • Jan Jaap de Groot 1717 doop.html
  • Jan Jaap de Groot 1717 overlijden.html

Voor speciale situaties zijn er nog enkele aanvullende conventies.

Indien op 1 afbeelding de doopregistraties van 3 kinderen staan worden de volledige voornamen van de kinderen gescheiden door " & " waarbij de volgorde van de namen overeenkomt met de volgorde waarin ze gedoopt zijn:

  • Johannes & Josijntje & Johannes de Groot doop.html

Ook dit is volgens conventie en erg handig als de doopregistraties van 6 kinderen op dezelfde afbeelding staan, iets wat in het nederduits gereformeerd doopboek van kleine plaatsen in het overwegend rooms katholieke Noord-Brabant wel voorkwam:

  • Kinderen de Groot doop.htm

Voor geboorte en doop in de doopsgezinde gemeente, waarbij een familieboek werd bijgehouden:

  • Familieboek.html

Taalinstelling

De taal die gebruikt dient te worden voor de naamgeving van materiaalbestanden kan expliciet ingesteld worden en kan zodoende afwijken van de taal zoals ingesteld voor ATM of de rapportage. Ga daarvoor naar Gereedschap Instellingen Diversen:

Bestandsconventies controleren

Er is een controlefunctie beschikbaar waarmee al het gekoppelde materiaal kan worden gecheckt. In de tabel met resultaten zit een contextmenu onder de rechtermuisknop.

Met Aanpassen aan conventie wordt getracht alle geselecteerde bestanden aan te passen. Het resultaat wordt gepresenteerd in een nieuwe tabel met diagnostiek voor elk behandeld bestand:

Gedeeld bestand overgeslagenhet bestand is niet in orde maar omdat het aan 2 gebeurtenissen van dezelfde persoon is gekoppeld, waagt ATM zich er maar niet aan...
Bestand ontbreekter is wel een afbeelding gedefinieerd maar het bijbehorende bestand is niet gevonden
Onjuiste tekens in persoonsnaamde naam van de persoon, zijn/haar ouders of partner bevat onjuiste tekens, zie Naam
Mislukthet is niet gelukt om het bestand te reorganiseren, zie Log Viewer
[pad naar nieuw bestand]het bestand is aangepast

Afgezien van foutmeldingen zijn in de Log Viewer ook meldingen te vinden over alle verplaatste bestanden.

N.B. Alleen bestanden die goed gekoppeld zijn kunnen gereorganiseerd worden. Daarom is het aan te raden eerst de controlefunctie Lokale koppelingen controleren te draaien en te zorgen dat alle gekoppelde bestanden ook daadwerkelijk gevonden worden. Zie pagina Koppelingen controleren.

Afwijken van de conventies

Het is niet verplicht om de bestandsconventies te volgen maar wel zeer aan te raden. Diverse onderhoudsfuncties werken namelijk alleen als de conventies gevolgd zijn.