Akte

Compareerden, Sr. Jacobus Warnier meester goudsmid, en deszelfs
zuster Catharina Warnier weduwe wijlen Pieter du Four, beide
wonende alhier en mij notaris bekend vervangende ende de rato
caverende voor Pieter en Johan Warnier haer broeders wonend
tot Londen in Engeland tezamen kinderen en erfgenamen wijlen Pr. Warnier
in zijnen leven gewoond hebbend tot Middelburg in Zeeland
En constituerend Sr. Pieter van den Abbeele woonende tot
Sluis in Vlaanderen, om mede uit den comparanten naeme hetzij ing
lijck uit de hand, hetzij publiekelijk mette stocke ofte
brandende keersen tot meesten profit van deselve comparanten
te vercoopen seker hunne huising ende erve met haer
appendentien ende despendentien van dien genaamd.
gestaen inde Corte Tourhoutstraet binnen Sluis voorseide
en dat op alsulcks conditien als hij geconstitueerd best sal connen
maecken ende bedingen, na gedaene vercooping
de vest ende opdracht daer van te doen voor Heeren
Schepenen ende comparanten daer van te laten ont
goeden ente onterven ende des coopper goeden ende erven
voortz alles doen wat na coustume ende andersints
vereist worden sal de cooppenningen te ontvangen of quitanderen mede de belastinge op de voornoemde huijsing
staende ofte doen ende te claren ende wijders in dezen
te handelen als of sij comparanten present sijnde souden
connen doen, alwaert mij gelovende salvo-
computu en reliqua, sonder argh oft list, actum
Bergen opten Zoom dezen 3 April 1681 publicum
Sr. Johannes van Vlier poorter dezer Stadt ende
Daniel de Blonde clercq van mij notaris als getuige

Sr. = Sieur
Pr. = Pieter
de rato caverende = naar verhouding optredend
constitueren = vaststellen, verordenen
coustume = naar gewoonte
reliqua = hetgeen bij de rekening en verantwoording over was